Strategiskt projekt: Ett helhetsgrepp för att uppnå det nationella grusmålet

Diarienummer 2014-06169
Koordinator MINBAS AB
Bidrag från Vinnova 1 315 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

1 Karaktäriseringsmetoder för finkornig betongballast: Många metoder både i litteraturen och i tidigare projekt har studerats. även metoder lämpliga för utveckling av finkornig ballast. 2 Modelleringsprogram som värderar krossat berg i betong: Det finns många teorier och modeller för hur man proportionerar betong. Informationen och teorierna har samlats i ett program som indikativt visarpå vilket sätt man bör arbeta. 3 Kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad: Vi har nått 300 personer inom ballastindustrin och texter till Betonghandboken, Ballast och proportionering.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten har spridits och provats vid övergång från naturmaterial till krossmateril. Eftersom mindre naturgrus används kommer också behovet av god kunskap stadigt öka för att säkerställa hållbar produktion av krossad berg. För betongproducenter kommer kunskap att vävas in i Betonghandboken som är ett viktigt branschverktyg

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med litteraturstudier och erfarenhetsinhämtning initialt och har sedan övergått i mer praktiska reologiska undersökningar respektive skapande av algoritmer som kan användas i den programvara som är ett huvudmål. På detta vis får man även indikationer på hur produktionskostnaden påverkas med avseende på mängd tillsatsmedel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.