Strategiska överväganden rörande varumärken, patent och designskydd: Invändningsförfaranden i PBR, 1977-2016

Diarienummer 2017-04473
Koordinator Uppsala universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 280 401 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt
Ansökningsomgång Immateriella tillgångar, innovation och samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens tidevarv

Syfte och mål

Projektet syftar till att belysa sambandet mellan möjligheten att göra invändningar mot intellektuella rättigheter och konkurrens och innovation. Målet för forskningsprojektet att bidra med ny empirisk och teoretisk kunskap om samband mellan institutionella ramverk, juridisk praxis och företags innovationsstrategier. Genom analys av ett stort och relativt unikt longitudinellt empiriskt material avseende invändningsförfaranden är målet att urskilja mönster som kan vara såväl samhället i stort, akademi som enskilda organisationer och företag till gagn.

Förväntade effekter och resultat

Forskningsstudien avser konstruera ett nytt och unikt, samt ur policy- och forskningssynpunkt värdefullt dataset, tillgängligt för forskare och allmänheten efter projektets slut. På så sätt kan såväl forskare som beslutsfattare i olika positioner i samhället få tillgång till ett värdefullt faktaunderlag. De analyser av detta empiriska material som görs inom ramen för projektet kan också ge indikationer på hur framtida policyinstrument och institutionella ramverk kan utformas för att säkerställa såväl konkurrens som innovationskraft i det svenska innovationssystemet.

Planerat upplägg och genomförande

Under forskningsprojektets första år (2018) ägnas merparten av tiden åt att skapa en databas över de ärenden som behandlats i Patentbesvärsrätten (PBR). Under forskningsprojektets andra år (2019) är den huvudsakliga aktiviteten analys av insamlad data. Empiriska mönster sammanställs i rapportform och vetenskapliga artiklar författas för att presenteras på relevanta konferenser och seminarier i företagsekonomiska (t ex företagsstrategi), nationalekonomiska (t ex tillväxt- och innovationsanalys) och juridiska (t ex civil- och immaterialrättsliga) sammanhang.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.