Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategisk utveckling av samverkan och verifiering vid Stockholms universitet

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Avdelningen för externa kontakter
Bidrag från Vinnova 7 942 136 kronor
Projektets löptid januari 2015 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

De två delprojekten ”Lokala samverkanskoordinatorer” och ”Verifiering för tillväxt” har haft syftet att på olika sätt utveckla samverkans- och innovationsstödet vid Stockholms universitet. Projekten har överlag uppfyllt sina respektive målsättningar och bidragit till en högre kunskapsnivå på såväl operativ- som ledningsnivå. Det har bl.a. lett till bättre verktyg för synliggörande av samverkan, samt en väl fungerande valideringsprocess för forskningsbaserade innovationsprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

LSK-projektet har bl.a. skapat möjligheter att utbyta erfarenheter över fakultets- och områdesgränser, vilket resulterat i ökad samordning och ökat lärande mellan institutioner. Detta erfarenhetsutbyte har bidragit till en kontinuerlig kompetenshöjning på samverkansområdet samt vad gäller såväl in- som omvärldsbevakning. VFT-projektet har möjliggjort verifiering av forskningsbaserade innovationer jämnt fördelade över vetenskapsområdena. Direkta effekter är nystartade företag, ett antal pågående projekt samt ett ökat intresse för innovation vid lärosätet.

Upplägg och genomförande

LSK: Ansvar för fyra till sju institutioner på 20% var för mycket per person och bör fördelas på annat sätt vid en ev. fortsättning. LSK arbetade såväl individuellt som i grupp och träffades regelbundet med projektledningen för information och erfarenhetsutbyte, vilket var mycket positivt. VFT-projektet har finansierat forskningsbaserade innovationsprojekt. Dessa har haft stöd av en coach för att genomföra verifiering av innovationspotentialen. Aktiviteterna har upphandlats av externa underleverantörer. VFT har fungerat mycket väl som filter för att nå "stop/go"-beslut.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05640

Statistik för sidan