Strategisk utveckling av samverkan och verifiering på Karolinska Institutet

Diarienummer 2014-05539
Koordinator Karolinska Institutet - Universitetsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 8 104 118 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Innovations- och samverkansprojektet var att: 1. Inventera innovationssystemet och ev. genomföra förändringar. 2. Öka incitamenten för samverkan och nyttiggörande enligt KI:s Strategi 2018. 3. Föreslå ett antal transparanta och enkelt mätbara indikatorer för att användas i forskningens resursfördelning. 4. Ta fram riktlinjer för IP. Syftet med VFT1-projektet är att verifiera forskningsbaserade affärskoncept och fastställa den mest lämpliga strategin för fortsatt kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

1. En strategisk agenda för innovationssystemet har tagits fram och omfattande strukturella och organisatoriska förändringar har genomförts. 2. Ett modellförslag för resursfördelning baserat på innovation och samverkan har tagits fram. 3. Ett antal indikatorer tillsammans med en impact-del med fallstudier har utvecklats. 4. Ett förslag till riktlinjer för IP inom KI har tagits fram. Drygt hälften av pågående VFT1-projekt har exponerats för externa parter. Graden av extern finansiering har ökat markant under de åren 2012-2016. Några projekt har även bildat bolag under året.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har KI haft en vicerektorstjänst som med hjälp av projektet genomfört en strategi med stöd av ett innovationsråd. En intervjuprocess av seniora forskare på KI samt benchmarking mot ett flertal i och utanför Sverige har genomförts. Baserat på detta har ett konkret förslag på en resursfördelningsmodell för forskningen inkl. indikatorer för innovation och samverkan tagits fram. VFT-1 projektet har vidareutvecklat interna processer samt utvidgat sitt nätverk av externa experter. Under året har totalt 46 projekt hanterats och 99 konsultutredningar beviljats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.