Strategisk utveckling av samverkan och verifiering på Karolinska Institutet - ansökan om tilläggsfinansiering

Diarienummer 2016-00713
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 3 493 538 kronor
Projektets löptid januari 2016 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med VFT-programmet är att kommersiellt och tekniskt verifiera och validera forskningsbaserade affärskoncept samt att fastställa den mest lämpliga strategin för nyttiggörande. Vidare ökas mognadsgraden så att projekten är bättre rustade när de söker fortsatt mjuk finansiering, tar kontakt med andra aktörer för att etablera samarbeten/attrahera kapital eller kommer ut på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

KI Innovations har under perioden 20170101-20180430 finansierat 52 projekt inom ramen för VFT-programmet. En tillbakablick visar att VFT-programmet under åren skapat stora värden och haft en avgörande betydelse för att forskningsresultat och akademiska kunskapstillgångar ska kunna omsättas till produkter och tjänster av värde för patienter och samhälle. Såväl antalet bildade bolag, graden av finansiering samt antalet etablerade samarbeten har ökat markant vilket tydligt visar att de VFT-finansierade aktiviteterna bygger värde och gör projekten mer attraktiva.

Upplägg och genomförande

VFT-processen är väl integrerad i verksamheten vid KI Innovations och vi har utarbetat processer och dokument som säkrar välgrundade finansieringsbeslut och uppföljning av aktiviteter och projekt. Genom erfarna affärscoacher och kontinuerligt samarbete med externa konsulter/experter säkrar vi att affärsmässig kompetens knyts till projekten i ett tidigt skede. Vi strävar efter att minska kostnaderna per projekt genom att utföra VFT-aktiviteterna sekventiellt och att starta med den aktivitet som vi bedömer som projektets största riskfaktor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.