Strategisk utveckling av samverkan och verifiering på Karolinska Institutet - ansökan om tilläggsfinansiering

Diarienummer 2016-00713
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - april 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Karolinska Institutet Innovations AB har som målsättning att hantera bedömning och utbetalning av VFT1-medel till projekt inom området medicin och hälsa vid Karolinska Institutet primärt. Medlen ska användas för att genomföra verifieringsaktiviteter i syfte att sänka risken vid kommersialisering av forskningsresultat och kunskapstillgångar samt att fastställa den mest lämpliga kommersialiseringsstrategin för dessa projekt.

Förväntade effekter och resultat

Karolinska Institutet Innovations AB har ambitionen att inom ramen för VFT1 stödja idégivare vid Karolinska Institutet i det tidiga verifieringsarbetet för att utreda projektens kommersiella potential. Med hjälp av ett strukturerat arbete och val av lämpliga aktiviteter kan vi minska riskerna, öka värdet i projekten och göra projekten redo för en vidareutveckling som stämmer väl överens med marknadens behov.

Planerat upplägg och genomförande

Till varje projekt tillsätts en affärscoach från Karolinska Institutet Innovations AB. Själva aktiviteterna som bestäms utifrån det specifika projektets behov utförs av engagerade konsulter knutna till vårt konsultnätverk. Projekten följs kontinuerligt upp och medel allokeras i förhållande till utfall av tidigare aktivitet. Primärt fokus kommer att ligga på ansökningar inom området medicin och hälsa som härstammar från Karolinska Institutet. Vi avser att hantera inkommande projekt och ´ansökningar´ löpande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.