Strategisk mobilitet: ansökan om bidrag för kortare forskningsvistelse för Andrew Katz

Diarienummer 2014-06037
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för informationsteknologi (IIT)
Bidrag från Vinnova 240 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Katz har genomfört vistelser och samverkat med forskare i forskningsmiljön vid Högskolan i Skövde (HS) enligt plan och uppfyllt projektets syfte genom att utveckla en stark strategiskt viktig samverkan mellan Katz och forskare vid HS. Det övergripande målet, som varit att genomföra en sekundär analys av data insamlad inom det KKS-finansierade ORIOS-projektet och att publicera forskningsresultat i relevanta fora inom överlappsområdet mellan juridik och IT, har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tillfört viktig, tidigare saknad, kompetens till forskningsgruppen vid HS och resulterat i en stärkt samverkan som fortsätter även efter att projektet avslutats. Katz är nu medlem av styrgruppen för ett samverkansprojekt som i review erhållit mycket goda vitsord och föreslås finansiering av KK-stiftelsen (från 2016) och samverkan kommer att fortsätta (exvis kommer fler manuskript, baserade på analys av IT-standarder, att submittas och gemensamma konferenspresentationer planeras).

Upplägg och genomförande

Katz har gjort betydande bidrag till pågående forskningsprojekt som genomförs vid HS och bidragit till viktig kommunikation av resultat, såväl till vetenskapliga fora och till nationell policy. Exempelvis har Katz bidragit till en analys av IT-standarder som genomförs och som resulterat i en vägledning inom ramen för de nya ramavtalen `Programvaror och tjänster 2014´, där Katz bidragit med viktig juridisk expertkompetens. Detta har bl.a. resulterat i förslag till reviderad IPR-modell för internationella (ISO) standarder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.