Större städer i Latinamerika som marknader för svensk miljöteknik (Megatech II)

Diarienummer 2013-05113
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 1 528 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det här projektet handlade om miljöteknik och hur sådan teknik kan bidra till hållbar stadsutveckling. Vi studerade hur utländska städer väljer ut, anpassar och implementerar miljöteknik. Speciellt intresserade vi oss för hur olika nätverk bildas inom och mellan städer och hur de kan underlätta implementering och spridning av miljöteknik. Därutöver studerades erfarenheter hos företag som säljer sina lösningar på en internationell marknad och hur denna exportverksamhet skulle kunna bli mer framgångsrik genom ökad förståelse för hur städerna agerar.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten sammanfattas under fyra rubriker: Bilden av den hållbara staden: hur förståelsen för vad en hållbar stad är påverkar vilka åtgärder som genomförs. Konkurrenskraft: hur implementering av miljöteknik kan göra städer mer konkurrenskraftiga. Flexibilitet och anpassningsbarhet: viktiga egenskaper hos miljöteknik för att underlätta urval, anpassning och implementering. Nyckelaktörer: aktörer som har stor påverkan på hur staden agerar. Policyrekommendationer ges avslutningsvis för beslutsfattare, entreprenörer, forskare och organisationer som stöttar export.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes tillsammans med Tekniska Verken i Linköping AB och Envac AB. Baserat på litteraturgenomgång och intervjuer om de deltagande företagens erfarenheter sammanställdes kunskapsläget. Därefter gjordes tre resor till Medell-n och en till Madrid/Barcelona. De sistnämnda städerna valdes ut pga deras nära kontakt med Medell-n och betydelse som referensobjekt. På resorna genomfördes intervjuer, studiebesök och insamling av annat material. De preliminära resultaten diskuterades på en workshop med företagen. Kontinuerligt skrevs olika rapporter och artiklar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.