STARCS LT1 vindtunnel

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Tekniska förutsättning ordentligt utredda. Markandsanalys genomfört och affärsförstudie påbörjad

Resultat och förväntade effekter

Förutsättningarna för att anpassa STARCS låghastighetsvindtunnel LT1 i Ulvsunda för fordonsaerodynamikprov har utretts. Resultatet av studien kan sammanfattas enligt följande: 1. Två alternativa förslag till ombygnad har studerats och funnits vara genomförbara: 2. Kostnadsanalysen som genomförts visar att skillanden mellan de två förslagen blir relativt liten beroende på att den största kostnaden 3.Marknadsanalysen visar att prov med tunga fordon ej kommer belägga tunneln fullt ut och att en bredare marknad krävs för att motivera investeringen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av STARCS Aerodynamics Research & Development under pågående avvakling av verksamheten. Genom en engagerad projektstyrgrupp med representation från alla fordsonstillverkar och KTH/CTH har de olika alterantiven diskuterats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.