Standardization demand mapping in the transportation infrastructure sector

Diarienummer 2015-06796
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH ABE skolan
Bidrag från Vinnova 173 600 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ska beskriva standardiseringsprocessen på svensk (SIS), europeisk (CEN)och global nivå (ISO) i syfte att kunna förmedla och sprida kunskap om hur systemet med standardiseringen fungerar, inom InfraSweden2030 och dess kommande utlysningar och projekt. Projektet ska vidare kartlägga standarder inom infrastrukturområdet och granska om dessa stödjer innovation, hämmar och identifiera om gap finns. Beskrivning av standardiseringsprocesser och de internationella systemen finns beskrivna i bilagd rapport.

Resultat och förväntade effekter

I samband med utlysning alternativt projektstart behöver det inkludera att genomföra ´standardkollen´. Standardkollen kan genomföras genom att: -säkerställa att inte arbeta och innovera något som redan finns standardiserat -säkerställa om det redan pågår standardisering och i så fall påverka det pågående arbetet -identifiera om någon befintlig standard behöver revideras som hindrar innovationen -bedöma om en ny Svensk/global standard ska arbetas fram för att paketera ´best practice´ i syfte att få snabbare marknadstillträde och få spridning på nyvunnen kunskap.

Upplägg och genomförande

SIS, Swedish Standards Institute ledde arbetet med en styrgrupp bestående av CBI Betonginstitutet, Trafikverket samt Swedac. Detta projekt ska ses, tillsammans med ett para andra projekt inom InfraSweden 2030, som verktyg och stödja framtida arbete inom SIPen. Arbetet bestod av ett par olika delar, beskrivning av hur standardiseringssystemet fungera i Sverige, på Europa nivå samt globalt genom ISO. Till detta gjordes kartläggningen av standarder och standardgrupper, vilket redovisas i separat rapport.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.