Stadsutvecklingszon

Diarienummer
Koordinator MALMÖ STAD - Stadsbyggnadskontoret
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Att skapa en lösningsfokuserad myndighetssamverkan ur ett helhetsperspektiv för att främja innovation och samhällsnytta i stadsutvecklingsprocesser.

Förväntade effekter och resultat

Nya arbetssätt för myndighetssamverkan för effektivare styrning i stadsutvecklingsprocesser Stadsutvecklingsprojekt som utvecklas i snabbare takt och/eller med högre samhällsnytta än man annars uppnår Översyn av svårigheter med tillämpning av tematisk policy och lagstiftning Inspel till översyn av byggregler

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår ifrån pågående stadsutvecklingsprocesser i Malmö och Göteborg. Inom ramen för projektet inleds en mer djupgående samverkan mellan aktörer i stadsutvecklingsprocessen för att förstå olika aktörers intresse, identifiera gemensamma mål samt hitta kreativa lösningar för de utmaningar eller intressekonflikter som kan försvåra arbetet med att nå de gemensamma målen. Ett nära samarbete mellan byggherrar, projektledare för stadsutvecklingsprojekt, handläggare i kommun och länsstyrelse samt Boverket och andra myndigheter möjliggörs av en team med processledare

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2020

Diarienummer 2017-02124

Statistik för sidan