Spridning av lärdomar kring open innovation i storbolag

Diarienummer 2017-04412
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonmiska institutionen
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektansökan angavs fem projektaktiviteter: 1) ta fram material för spridning, 2) genomföra reflektionsintervjuer med aktörer som bedriver open innovation i storföretag, 3) kartlägga andra open innovation-initiativ, 4) skriva ett case baserat på biohubben, och 5) föra diskussioner med aktörer om hur lärdomar kan spridas. Med olika aktiviteter, redovisat nedan, har dessa mål och syften uppfyllts, givet den reviderade projektbudgeten.

Resultat och förväntade effekter

Lärdomar som dragits i tidigare Vinnova-finansierade studier av AZ BioVentureHub har paketerats och spridits till relevanta målgrupper. Projektet har genomfört ytterligare intervjuer med verksamma praktiker, samt aktivt bidragit i olika workshops och presentationer i ämnet. Sammantaget har detta lett till reflektion och spridning av erfarenheter. Vi har dessutom sammanställt studiens lärdomar i en bok med vetenskaplig karaktär, avsedd även för praktiker och policyskapare.

Upplägg och genomförande

Projektet har bearbetat och analyserat det empiriska materialet, och ett flertal vetenskapliga artiklar är under reviewprocess. Vidare har vi genomfört reflektionsintervjuer med aktörer som bedriver open innovation i storföretag, samt ytterligare ett 30-tal relaterade intervjuer i ett parallellt Vinnovaprojekt. Projektet har skrivit en bok baserat AZ BioVentureHub caset, som kommer att tryckas i höst. Materialet kommer att vidare spridas och aktivt användas bland annat i vår egen undervisning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.