SpheriCal® - Högmolekylära kalibranter

Diarienummer 2011-03030
Koordinator Polymer Factory Sweden AB
Bidrag från Vinnova 477 422 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom projektet har två nya högmolekylära SpheriCal produkter framställts och verifierats.Målet med ännu högre molekylvikter går ej att nå med nuvarande teknologi. De två produkterna har lanserats på företagets hemsida, finns tillgängliga för försäljning och har även sålts till kund. Samarbete med en ledande tillverkare av instrument har inletts. Polymer Factory har även inom projektet gjort en marknadsanalys som visar att massanalys är en stor tillväxtmarknad både för material, life science och klinisk diagnostik.

Resultat och förväntade effekter

Två kalibrantsystem för masspektrometri har utvecklats, SpheriCal täcker nu större delen av proteinområdet. Projektets marknadsundersökning har lett till lansering av nya kit riktade mot proteomik. Samarbete med en instrumenttillverkare gör att SpheriCal kan föras in inästa generation instrument vilket ger konkurrensfördelar för framtiden. Sammantaget förväntas resultaten från projektet leda till en ökning av försäljningen med 300 kit på längre sikt inom material och life science industrin.

Upplägg och genomförande

Målet med projektet var att utveckla tre högmolekylära kalibranter varavföretagets produktionsteknologi resulterade itvå. Ny teknologi ärkrävsför att ytterligare öka molekylvikten. Nödvändiga protokoll utvecklades vilka är uppskattasavkunder. Parallellt genomfördes en marknads- och distributionsanalys som visade på en stor marknad för SpheriCal.Baserat på denna analyshar nya sammansatta produkter lanserats. Polymer Factory har marknadsfört SpheriCal ASMS konferens i Canada och IMSC i Japan 2012.

Externa länkar

Alla kalibranter utvecklats inom projektet är nu kommersiellt tillgängliga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.