SpeechStar TM, Game based e-learning for language training

Diarienummer
Koordinator TOPIC5 AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avser att demonstrera en lösning där man kan erbjuda i första hand svenskar med utländsk bakgrund en ´gaming´ baserad interaktiv tjänst för språkinlärning. Syftet är att genom spelkoncept samt interaktivitet uppnå en betydligt högre inlärningseffekt i vad avser speciellt fonetik (uttal).

Resultat och förväntade effekter

Projektet skall genom en innovativ strategi utveckla sättet ett lära sig språk. Underlaget från projektet skall vara tillräckligt för att underbygga en fortsatt finansiering av verksamheten genom externa finansiärer. Projektresultatet skall på ett tydligt sätt visa på möjligheter att markant höja förutsättningarna för etniska gruppers integration i Sverige.

Upplägg och genomförande

Att på ett tydligt sätt utifrån forskning beskriva fonetiska/lingvistiska förutsättningar Demonstrera 2-3 (spel) koncept för inlärning samt utvecklingsbudget för dessa Verifiera koncept med en kvalitativ undersökning genom referensgrupp Redovisa en affärsplan för en kommersialisering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.