SpaceTime

Diarienummer
Koordinator SpaceTime Communication AB - SpaceTime Communication
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

1. En demonstrator har utvecklats. 2. Erfarenhetsutbyte och samverkan har utvecklats mellan design och interaktionsforskare, Bostaden AB, Umeå universitet och målgruppen studenter. 3. Kunskap har utvecklats om interaktions- och designprocessen i ett utvecklingsprojekt med hög grad av användarmedverkan. 4. E-tjänsten har genomgått teknisk verifiering. Konceptets marknadsmässiga potential har verifierats mot potentiella användare vid workshops samt vid konsortiebyggande i anslutning till en ansökan inom utlysningen Utmaningsdriven Innovation.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en demonstrator för en e-tjänst som stödjer hållbart resande. Vidare har affärsplan och designspecifikation tagits fram och prototyputveckling har inletts. Demonstratorn har använts för att bygga ett konsortium kring utvecklandet av en IT-baserad infrastruktur för hållbara persontransporter. Konsortiet, bestående av de viktigaste lokala aktörerna i Umeå kompletterat med ledande nationella aktörer, har formerats kring en ansökan till utlysningen Utmaningsdriven Innovation. Projektet förväntas leda till finansiering av en prototyp.

Upplägg och genomförande

Planeringsdelen av projektet bestod av ett antal workshops. Planeringsdelen kunde ha hållits något kortare men mycket tid går alltid åt för att bygga gruppen vilket man har igen senare i projektet. Designarbetet utfördes parallellt med IT- och affärsmodellutvecklingen. Här användes SCRUM-metodik vilket säkerställde leverans av en fungerande demonstrator. Uppföljnings- och rapporteringsdelen utfördes genom att bjuda in nya aktörer till medverkan i en ansökan till utlysningen Utmaningsdriven innovation, vilket ökade engagemang och intresse hos de medverkande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.