Sortering av virke för högförädlade träprodukter (Gradewood)

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 1 530 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande målsättning är att öka träs konkurrenskraft som konstruktionsmaterial. Delmålen kan sammanfattas så här: *Utveckla och utvärdera nya koncept för hållfasthetssortering av virke. *Tydliggöra potentialen och förutsättningarna för att använda out-put control. *Ta fram hållfasthetsklasser för specifika byggtillämpningar. *Bättre förståelse för kvistars inverkan på hållfastheten. *Samsyn då det gäller data för europeisk sortering. *Föreslå nya skrivningar av standarder för sortering.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat är: *Noggrannare sorteringstekniker som kan vidareutvecklas av maskintillverkare. *Nya koncept för hållfasthetssortering av virke. *Underlag för sorterande industri att optimera råvaran för byggprodukter. *Harmonisering av data för virke från europeiska länder.

Upplägg och genomförande

Projektet består av följande 6 delprojekt: WP1: Fysikaliska modeller för inverkan av defekter (SP deltar ej) WP2: Förberedande analys SP kommer att analysera hållfasthets, styvhets och sorteringsdata på det sätt som projektdeltagarna föreskriver. WP3: Experimentellt arbete I denna WP kommer befintliga data från WP2 att kompletteras. SP kommer att hållfasthetsprova virke från scannade stockar. WP4: Statistisk analys Analys av provningsdata. WP5: Modellering och utveckling av sorteringsprocesser SP leder denna WP. Implementering av out-put control kommer att utvärderas. I samverkan med industri kommer möjliga nya koncept för hållfasthetssortering att utvecklas och utvärderas. WP6: Resultatspridning Projektet kommer att resultera i både vetenskapliga artiklar och publikationer i fackpress.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01626

Statistik för sidan