Solkyla

Diarienummer 2014-00249
Koordinator MILJÖSMARTA HUS I SMÅLAND EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 434 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utvärdera i vilken omfattning Solfångaren ger värme resp kyla under en svensk sommar. Detta har genomförts på SP i Borås och resulterat i en rapport som gett tillfredsställande fakta och underlag för att konstatera att effektiviteten i solfångaren är klart överlägsen traditionella solfångare och den kyla som solfångaren ger uppfyller väl kraven för att effektivt kunna sänka inomhustemperaturen i ett småhus från 30 grader ner till 22 grader.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är helt i nivå med de förväntningar som vi hade och vi avser därför att fortsätta arbetet med att ytterligare öka verkningsgraden i överföringen från den kemiska processen i glasröret till det vattenburna mediet som pumpas vidare till ackumulatortankar.

Upplägg och genomförande

Leveransen av testanläggningen blev kraftigt försenad och vi har därför ansökt om och beviljats förlängd projekttid. Med ca 12 månaders fördröjning har allt planerat arbete och genomförande utförts planenligt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.