Social Innovation for Tomorrow (SIT)

Diarienummer 2012-04269
Koordinator FOLKBILDNINGSFÖRENINGEN I MALMÖ
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att skapa en inkubatorprocess som blir en verkstad för skapande, nätverkande och lärande. Genom att möjliggöra möten mellan näringsliv och ungdomar och skapa förutsättningar för ett kreativt klimat, samt samskapande mellan de olika projekten kommer plattformen utvecklas till en levande och aktiv plats. Första delen av denna process har kontakter skapats och det kan skönjas ett stort behov och en insikt i att Glokala Folkhögskolan är en bra aktör att vara värd för detta arbete.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av processen har varit stärkande för såväl Glokala Folkhögskolan som nu tydligare ser sin roll i det lokala arbetet för sociala innovationer samt för deltagare som nu har ett ´forum´ att stödja sig mot med tillgång till process, kunskap och nätverk. Processen kommer att utvecklas vidare och plattformen kommer att stärkas ytterligare under våren för att sedan förhoppningsvis vara en naturlig mötesplats efter sommaren 2013. Projektverkstaden som idag utvecklas parallellt, då det var tydligt att det fanns olika ingångs nivåer, kommer knytas allt närmare mötesplatsen.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av pilotprojektet har varit att under workshop-struktur testa en inkubatorsprocess via BEHOV > IDEGENERERING > IDEUTVECKLING > MARKNADSUTVECKLING > IMPLEMENTERING för såväl tidigare kända aktörer såväl som nya intressenter. Samt att skapa en tydligt första steg för nya eller blivande entreprenörer som själva är ´behovsidentifierare´ för att stimulera det lokala arbetet, genom processledd mötesplats varannan vecka. Deltagandet och lärdomarna har visat att upplägget är start och har god effekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.