Social Energi

Diarienummer
Koordinator EXIBEA AB
Bidrag från Vinnova 1 340 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Den demonstrator som projektet resulterat i uppfyller väl det tekniska mål om att få elförbrukningen uppkopplad mot internet. Den användarstudie som genomförts har givit mycket bra information för den vidare produktutvecklingen. Samarbetet med övriga parter har varit mycket framgångsrikt och detta kommer även att vara en styrka för Exibea framöver.

Resultat och förväntade effekter

Med hjälp av en ny produkt som tas fram med utgångspunkt i projektets demonstrator kommer Exibea stärka sin position som innovativ utvecklare av produkter som hjälper konsumenter att minska sin hushållselförbrukning.

Upplägg och genomförande

I stort har projektet fungerat väl. Vi har kunnat åstadkomma det vi hade för avsikt att göra inom utsatt tidsram och budget. Vi fick efter några månader dock utöka projektets parter med Joakim Fischer, IT-konsult, för att utveckla webbsystemet. I samband med detta fick viss funktionalitet prioriteras ned för att kunna hålla budget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.