Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SNITTS 2017 (Basanslag, samverkan för innovation samt pilot: kunskapsplattform)

Diarienummer
Koordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT
Bidrag från Vinnova 575 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

SNITTS syfte är att stärka individerna som arbetar inom det nationella innovationsstödsystemet. Genom att kompetensutveckla individerna, samt tillsammans med våra medlemmar finna processer och metoder för att effektivisera nyttiggörandet av forsknings- och utvecklingsinsatser hjälper vi till att skapa nytta i samhället. Projektet har resulterat i positiv medlemsutveckling och ökat antal samarbeten. Störst måluppfyllelse når vi i ökningen av antal deltagare på våra aktiviteter samt i breddningen mot samverkan för innovation som nu är en välintegrerad del av SNITTS utbud.

Resultat och förväntade effekter

2017 deltog 480 personer på SNITTS utbildningar och övriga aktiviteter, vilket är en ökning med 170 personer jämfört med föregående år. I de flesta aktiviteterna kan vi se en markant ökning av deltagare mot hur det såg ut vid projektets start. Samverkan är en än mer integrerad del av SNITTS aktivitetsutbud och stöd till medlemmarna och har öppnat upp för fler yrkesroller att ta del av vårt utbud. SNITTS erbjuder idag en förstärkt professionsutveckling genom utvecklade format, breddat område och fler samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

SNITTS finns till för sina medlemmar och för att stärka professionen. Nätverket består av människor som engagerar sig, som vill bidra och som gör nyttiggörandet av kunskap till ett verkligt dynamiskt och kreativt yrke. SNITTS fokus under 2017 har varit att utbyta erfarenheter mellan SNITTS olika medlemskategorier, men också att främja nya innovativa format för kunskapsutbyte. Samarbeten med andra organisationer har legat högt på agendan och har genererat ett flertal gemensamma aktiviteter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 september 2017

Diarienummer 2017-03104

Statistik för sidan