Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer

Diarienummer 2011-03692
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projektets Fas 1 har ett första steg tagits i att utveckla teknologimognaden för automation och rationalisering av vissa delprocesser för komposittillverkning. Projektet har bl.a. demonstrerat automatiserad formning och sammanbyggnad av en integrerad kompositstruktur, liksom en rationell metod för tillverkning av torra kolfiberförformar. Projektet har också påbörjat utvecklingen av ett koncept för att hitta en optimal karossarkitektur, för tillverkning i kolfiberkomposit, m.a.p. minimering av vikt och kostnad med bibehållen styvhet.

Resultat och förväntade effekter

De tekniska resultaten från projektet är, efter Fas 1, goda. Teknologimognaden på flera enskilda delprocesser har ökats och utvecklingen av ett koncept för att tillverka bilstrukturer i komposit har visat bra potential. En effekt av detta är att satsningen nu fortsätter hos alla projektdeltagare med fortsatt arbete inom Fas 2 av projektet. Genom projektsamarbetet har nya nätverk för projektdeltagarna skapats och projektet utgör nu ett väletablerat konsortium för framtida forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har bedrivits i tre arbetspaket där varje arbetspaket har fokuserat på en specifik problemställning kopplat till projektets övergripande mål rationell och kostnadseffektiv tillverkning av kompositstrukturer. Genom att forskningsutförarna har involverats i alla arbetspaket har överhörningen och synergieffekterna varit goda. För att aktivt öka kunskapsutbytet och ytterligare förbättra synergieffekterna har två arbetsmöten arrangerats. Projektet har också fått mycket positiva erfarenheter av att ha aktiva forskningsförare på plats hos industrin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.