Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Småskalig avfallsförbränning med ORC-teknik

Diarienummer
Koordinator AGAINITY AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utreda eventuella hinder och möjligheter för implementeringen av småskalig avfallsförbränning, både i Europa och globalt. Detta inkluderade bland annat att identifiera lämpliga kunder och geografiska marknader, utforma en mer detaljerad beskrivning av anläggningens design, identifiera tekniska behov inom företaget för att lyckas med projektet samt att skapa en översiktlig tidsplan för demonstrationsprojektets genomförande. Genom att utföra ett stort antal relevanta aktiviteter har dessa mål uppfyllts på ett tillfredsställande sätt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntades resultera i dels en genomförbarhetsstudie för småskalig avfallsförbränning samt i en översiktlig projektplan för de aktiviteter som måste utföras för att lyckas genomförandet av demonstrationsanläggningen. Utfallet av projektet ligger mycket nära det förväntade. Bland annat har en studie av tekniska, ekonomiska och legala aspekter genomförts, vilket har belyst flertalet olika utmaningar och styrkor med det planerade projektet. Detta kommer vara ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet på området.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har baserats på ett flertal aktiviteter av varierande karaktär. Dels har samtal förts och besök gjorts hos lämpliga samarbetspartners. Samtidigt har projektet haft en mer teoretisk del där verktyg för energiberäkning och ekonomisk lönsamhet byggts upp. Det har också genomförts en omfattande studie på ämnet rökgasrening. Denna kombination av aktiviteter har möjliggjort att projektet fått både ett djup och en bredd och att faktorer ur flera olika perspektiv (exempelvis ekonomiska och sociala) kunnat belysas. Detta anses vara en viktig del i projektets framgång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04772

Statistik för sidan