Smarta MetalLyftet

Diarienummer 2018-00491
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Syftet är att sprida kunskap om vad digitalisering av metallkomponenter innebär. Projektets mål är att ge seminarier på tre olika platser i Sverige, där målgruppen är personer med tekniskt och affärsmässigt strategiska roller inom och nära metallindustrin, inom branscherna metallkomponenter, fordon och IT/elektronik. Seminarierna anordnas för att interaktivt informera om bland annat mognadsläge, värdekedjor, innovationssystem och hållbarhetsaspekter av digitalisering av metallkomponenter. Projektet ska också inspirera till andra materialgruppers digitalisering.

Förväntade effekter och resultat

Aktiviteterna avser leda till att personer i strategiska roller inom teknik, affär och innovation inom, eller som kunder och leverantörer till, metallindustrin förbereds och inspireras att delta i innovationsekosystem för att utveckla digitaliserade metallkomponenter. Deltagarna får en bild av kunskapsläget, och av hur teknik, produktion, affär, innovation, hållbarhet och kompetensutveckling påverkar och påverkas av denna utveckling. Projektet har också som avsikt att inspirera till liknande innovationsekosystem i andra materialgrupper.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar med att sätta samman utbildningspaketens innehåll, per målgrupper och per seminarietillfällen. Två kombinerade seminarier och workshops anordnas, en i Jönköping och en i Mälardalen, samt ett så kallat innovationsjam hålls, detta i Göteborg. Datum spikas och inbjudan skickas ut tidigt under projektet, till detta används projektparters befintliga adress- och kontaktregister. En kunskapsmätning görs före och efter seminarietillfällena. Arbetet leds av Swerea SWECAST, tillsammans med en samordningsgrupp med representation från samtliga parter.

Externa länkar

adressen leder till en generell webplats. En dedikerad websida ska utvecklas till Smarta MetalLyftet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.