Smart Housing Småland 2

Diarienummer 2016-04218
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 24 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Utveckling av digitala processer i planprocesser, industriell produktion, byggprocesser. Stödja akademisk bredd/spets. Samarbeten mellan företag och akademi. Utbyte nationellt inom boende, arkitektur och samhällsbyggande. Open innovation kring byggande i trä och glas. Innovationsförmåga inom Smart Housing Smålands nätverk. Samverkan internationellt med innovationsmiljöer/partnerskap. Internationellt ledande nod kring boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä befäst via global samverkan inom forskning, utbildning och marknadsutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter (15-20år) 1. SHS bidrar till att utveckla det regionala/tematiska innovationssystemet. Stark nod. 2. SHS har bidragit till att utveckla FoU-basen regionalt inom trä/glas, nationell/internationellt. 3. SHS bidrar till förnyelse och långsiktig tillväxt för det regionala näringslivet inom trä/glas. 4. Miljön utvecklar regionens verksamhet inom träbyggande och planglas och dess förmåga inom innovationsprocesser och innovation 5. Grön och socialt hållbar tillväxt är en integrerad drivkraft för miljöns långsiktiga överlevnad och konkurrenskraft

Planerat upplägg och genomförande

Verktyg för Smart Housing Småland För varje mindre eller större projekt anpassar miljön vilket/vilka verktyg som är lämpliga. Förstudier Testbäddar/prototyper Såddfinansiering Examensarbeten Tävling Konferens/mässor Nätverk, mötesplatser, temagrupper Benchmarking Öppen innovation Kommunikation Lärande Andra delaktiviteter - Bygga och vårda partnerskap - Kommunal utveckling - Företagsförankring - Strategiska samarbeten - Lärosätenas samverkare/Science parks - Testbäddar - Prototyper - Utveckla nationell miljö - Kommunikationsarbete - Större projekt

Externa länkar

Vinnväxtportalens hemsida med aktuella aktiviteter och nyheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.