Smart frisättning från antimikrobiell cellulosatextil för hållbar sårvård av svårläkta kroniska sår

Diarienummer 2017-04693
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration Projects in Medical technology 2017

Syfte och mål

Detta projekt ämnar adressera två av sjukvårdens största utmaningar: 1) läkning av svårläkta kroniska sår samt 2) ökning av multiresistenta bakteriestammar. I projektet skall mikrokapslar innehållande antiseptikum (främst lågcytotoxiska kvartenära aminer) nyttjas för kontrollerad frisättning så att precis rätt mängd läcker ut över en lång tid. Dessa mikrokapslar formuleras i en sårvårdsprodukt baserad på cellulosatextil. En smart frisättning av en kombination av antiseptika förlänger både sårvårdsproduktens livslängd och minimerar risken för resistensutveckling.

Förväntade effekter och resultat

En förnyelsebar och biobaserad sårvårdsprodukt bestående av cellulosatextil skall utvecklas, som 1. är antimikrobiellt effektivt mot två av de främsta mikrobiella orsakerna till försenad sårläkning och sårinfektioner 2. maximerar den antimikrobiella livslängden och minimerar den nödvändiga och frisatta mängden av antiseptika via smart frisättning 3. kan användas i en produktprototyp i ett efterföljande marknadsnära projekt med framtida kliniska studier En sådan sårvårdsprodukt förväntas leda till minskat patientlidande och kortare kostnadseffektiva behandlingar.

Planerat upplägg och genomförande

Swerea IVF har redan med Chalmers tekniska högskola utvecklat en innovativ och hållbar nonwoven-textil bestående av mikrokapselinnehållande cellulosafibrer som är ytterst lämpad att ersätta relevanta befintliga komponenter i sårvårdsprodukter. I projektet skall antiseptika kapslas in i nya biobaserade mikrokapslar med olika frisättningsprofil och därefter formuleras i cellulosatextil. Tillsammans med Mölnlycke Health Care och RISE skall textilens antimikrobiella egenskaper utvärderas i termer av förlängd livslängd och minimerad frisatt mängd antiseptikum.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.