Små storföretag inom svenskt näringsliv affärsmodeller, betydelse och policy-implikationer

Diarienummer 2018-02737
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 2 825 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

De företag som vi i detta projekt kallar små storföretag anses ha en stor värdeskapande- så väl som tillväxtpotential gällande svenskt näringsliv. Att förstå dessa företags affärsmodeller, framtida påverkan på svensk industri, samt deras framgångsfaktorer ser vi blir en viktig del i att förstå hur svensk ekonomi kan utvecklas och stimuleras. Utöver en mer kvantitativ kartläggning av affärsmodeller, lönsamhet, struktur, ägandeskap etc så ämnar projektet att genomföra mer ingående studier på utvalda företag för tränga djupare ner i ett antal mer kvalitativa frågeställningar.

Förväntade effekter och resultat

Projekten ämnar dels skapa en databas med fokus på det uttalade segmentet som möjliggör olika typer av analyser runt t ex lönsamhet, struktur och typer av affärsmodeller på en aggregerad nivå. Denna databas kommer, i någon form, att göras tillgänglig för vidare studier via någon plattform. Vidare kommer projektet även, i mer detalj, analysera faktorer som driver framgång i dessa företag och hur de står rustade framåt. Detta kommer att skapa en bas för att förstå hur dessa företag kan fortsätta växa och även hur andra mindre företag kan arbeta för att bli framgångsrika små storföretag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ämnar att arbeta med två huvudsakliga inriktningar som kompletterar varandra. Del 1 handlar om att ta fram en databas genom att aggregerad data och sätta samman information från olika källor, samt att göra kvantitativa analyser utgående från denna databas. Del 2 handlar om att genom kvalitativa studier i detalj undersöka hur företagen arbetat, och arbetar, för att vara framgångsrika. Del 2 kommer att bygga på intervjuserier med utvalda företag. Ett antal olika spridningsaktiviteter kommer att genomföras för att säkerställa en bred spridning av resultaten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.