Skaffolds av nano-polysakarider med kontrollerad porositet och nedbrytbarhet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 876 815 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Följande har utvecklats inom projektets ramar

- Helt biobaserad nanoförstärkning för medicinska tillämpningar

- Helt biobaserade sårförband med justerbara mekaniska egenskaper

- Broskförnyande stöd baserat på nanocellulosa

- Utbildade doktorer och masterstudenter.

Resultat och förväntade effekter

Nya biomedicinska produkter med kommersiell potential har framgångsrikt utvecklats inom projektet och kan utvecklas ytterligare till ekonomisk och social nytta enligt följande: Forsknings- och utvecklingsarbete av biomedicinska produkter; Utbildning av doktorander; ökad kompetens, vilket möjliggör vidare deltagande i andra nationella projekt och EU-projekt inom detta forskningsområde. Nanocellulosa av medicinsk grad baserad på cellulosa; Nya biomedicinska produkter och en ny generation av högvärdesprodukter erhållna från svenska naturresurser.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i aktiv samverkan mellan aktörer från Sverige (Luleå tekniska universitet, Domsjö Fabriker AB, Arterion AB/GU Holding AB) och Slovenien. Genomförandet har resultatet i framgångsrikt utvecklade nya biomedicinska produktkoncept med kommersiell potential. Klyftan mellan ´labb-till-marknaden´ måste dock hanteras och för detta har följande åtgärder identifieras som nödvändiga/lämpliga:

1.Ytterligare optimering av produktionsprocessen för att kunna justera och anpassa stödstrukturerna till användar- och applikationsspecifik prestanda (Domsjö och LTU i samarbete med SMF / industri inom biomedicin)

2.Skydd av IP och technology transfer (LTU)

3.In vivo och in vitro utvärdering av produkterna för att förstå dess långsiktiga prestanda och säkerhet (SMF / industri inom biomedicin)

4.Prekliniska samt kliniska studier (sjukhus och läkare)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02071

Statistik för sidan