Skaffolds av nano-polysakarider med kontrollerad porositet och nedbrytbarhet

Diarienummer 2011-02071
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 876 815 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Följande har utvecklats inom projektets ramar

- Helt biobaserad nanoförstärkning för medicinska tillämpningar

- Helt biobaserade sårförband med justerbara mekaniska egenskaper

- Broskförnyande stöd baserat på nanocellulosa

- Utbildade doktorer och masterstudenter.

Resultat och förväntade effekter

Nya biomedicinska produkter med kommersiell potential har framgångsrikt utvecklats inom projektet och kan utvecklas ytterligare till ekonomisk och social nytta enligt följande: Forsknings- och utvecklingsarbete av biomedicinska produkter; Utbildning av doktorander; ökad kompetens, vilket möjliggör vidare deltagande i andra nationella projekt och EU-projekt inom detta forskningsområde. Nanocellulosa av medicinsk grad baserad på cellulosa; Nya biomedicinska produkter och en ny generation av högvärdesprodukter erhållna från svenska naturresurser.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i aktiv samverkan mellan aktörer från Sverige (Luleå tekniska universitet, Domsjö Fabriker AB, Arterion AB/GU Holding AB) och Slovenien. Genomförandet har resultatet i framgångsrikt utvecklade nya biomedicinska produktkoncept med kommersiell potential. Klyftan mellan ´labb-till-marknaden´ måste dock hanteras och för detta har följande åtgärder identifieras som nödvändiga/lämpliga:

1.Ytterligare optimering av produktionsprocessen för att kunna justera och anpassa stödstrukturerna till användar- och applikationsspecifik prestanda (Domsjö och LTU i samarbete med SMF / industri inom biomedicin)

2.Skydd av IP och technology transfer (LTU)

3.In vivo och in vitro utvärdering av produkterna för att förstå dess långsiktiga prestanda och säkerhet (SMF / industri inom biomedicin)

4.Prekliniska samt kliniska studier (sjukhus och läkare)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.