Skademekanismer och -tålighet hos sandwichprofiler med tjocka skal - DAMTISS

Diarienummer 2013-01132
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 160 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har undersökt och påvisat tydliga samband mellan slagskador på kompositstrukturer och dess inverkan på resthållfastheten. Sådan kunskap är nödvändig för certifiering av flygmotorer där kompositstrukturer kan råka ut för olika slagskador. Resultat och slutsatser har internationellt nyhetsvärde inom akademisk forskning och stödjer samtidigt GKNs vidare teknologiarbete för framtagande av mer effektiva flygmotorer med reducerad bränsleförbrukning.

Resultat och förväntade effekter

Konkret har projektet, förutom väsentligt utökad kunskap för inblandade parter, resulterat i ett flertal vetenskapliga publikationer; två konferensartiklar, två tidskriftsartiklar ( 1 publicerad, 1 under review) och ytterligare två manuskript till tidskriftsartiklar. En ny provutrustning har utvecklats och patentsökts (2017). Ett antal nya upptäkter och slutsatser har också gjorts i samband med den utförda provningen. Dessa resultat är av mer generisk art och bedöms kunna komma till nytta i väsentligt vidare kretsar än de som berör utveckling av flygmotorteknik.

Upplägg och genomförande

Genom omfattande experiment och simulering har skadetålighet hos sandwichmaterial med tjocka komposittäckskikt av kolfiberarmerad polymer och polymerskumkärna undersökts. Olika slagenergiers inverkan på skadornas storlek och övriga omfattning har undersökts genom experiment och inverkan på resthållfastheten har sedan undersökts genom eferföljande tryck- och böjprovning. Parallellt med det experimentella arbetet har simuleringsmodeller av slagskadeförloppet utvecklats med en övergripande mycket god överensstämmelse mellan experiment och simulering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.