Situationsbaserat bedömningstest för rekrytering

Diarienummer 2014-02198
Koordinator CUBIKS SWEDEN AKTIEBOLAG - Cubiks Sweden AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med de förstudier Cubiks genomfört, i Sverige samt internationellt, har varit att undersöka de behov och kommersiella förutsättningar ett generiskt screeningverktyg baserat på Situationsanpassade frågebatterier har. Genom förstudierna har Cubiks bedömning att det finns ett behov för detta bekräftats och även förstärkts. Behovet för att mer effektivt screena kandidater i ett tidigt skede har visat sig större än förväntat och att det är en internationell trend snarare än specifikt för den svenska marknaden.

Resultat och förväntade effekter

De företag som deltagit i Cubiks förstudier har i nästan samtliga fall varit positivt inställda till att tidigt i rekryteringsprocessen kunna selektera på ett automatiserat sätt. Samtidigt har viss återhållsamhet funnits kring att endast selektera baserat på Situationsanpassade frågor. Man önskar ytterligare mer validerade metoder för att inte riskera att selektera på ett felaktigt sätt. En direkt effekt av genomförda förstudier är att Cubiks centralt kommer att investera i att utveckla ett screeningtest under 2015 som innehåller SJT-frågor samt begåvning och personlighet.

Upplägg och genomförande

I marknadsundersökningen kontaktades nio stora företag med förväntat stora sökvolymer. Företagen hade 80-1000+ sökande per annons samt 20-500+ anställningar/år (heltid/visstid). Via telefon genomfördes en strukturerad intervju. Information om sökvolym, antal nyanställningar, processer samt för- och nackdelar med dessa inhämtades. Vidare undersöktes nyttan, farhågorna samt om det förelåg en önskan att integrera SJT i processen. Utöver detta genomfördes även 2 seminarier i Sverige samt en centralt genomförd undersökning av behov av screeninginstrument globalt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.