SIT - AZ projektet

Diarienummer
Koordinator Länsstyrelsen i Stockholms län - Tillväxtavdelningen
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Etapp 1 har avsett behovs-, marknads- och resursinventering betr. tjänster som kan erbjudas i ett framtida SweTox. Etapp 2 har avsett utarbetande av VP/affärsplan för Sweden Toxicology Sciences Institute (SweTox), vilken redovisas. Den innehåller analys av behov i Sverige och i Europa från näringsliv, myndigheter och universitet, trender och lagstiftning, samt förslag till verksamhetsmodel och legal struktur, resursbehov, organisation, finansieringsbehov samt en preliminär implementeringsplan och plan för fortsatt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Förslaget till Sweden Toxicology Sciences Institute (SweTox) blir en ny plattform för toxikologi i Sverige.Den kommer på ett tydligt och starkt sätt bidra till säkrare kemikalier och därmed hållbar miljö och hälsa. Detta möjliggörs genom att SweTox fokuseras på internationellt ledande innovativ forskning, metodutveckling, utbildning och ett unikt erbjudande av säkerhetsbedömningar av kemikalier och läkemedel.

Upplägg och genomförande

Projekt SweTox har genomförts i etapper enligt detaljad aktivitetsplan i ansökan. I etapp 1 identifierades utvecklings-trender samt behov, marknad av de typer av tjänster som SweTox skulle ha möjlighet att erbjuda. I etapp 2, som avslutades i december 2012 togs bifogat förslag till VP fram. Projektet följs under februari mars 2013 upp med kommunikstion, förankring, finansiering, förhandling och implementering (om finansiering skapas).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.