Service Innovation in the food industry-New business opportunities for small food producers (SIFI)

Diarienummer 2013-03115
Koordinator Stiftelsen Ideon Agro Food
Bidrag från Vinnova 444 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att erbjuda ett antal små livsmedelsproducenter, s.k. ´mikroproducenter´, möjligheter att utveckla sin affärsverksamhet med ny kunskap, nya kontakter, nya impulser och mer inspiration. Service i olika former var ledordet för att bygga, upprätthålla och utveckla bra och långsiktiga kundrelationer för mikroproducenterna. Mycket av detta kunde projektet leva upp till och kunde även verifieras via de enkäter som deltagarna fick besvara. Att medvetandegöra service begreppet var inspirerande för många av deltagarna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kunde samla 15 svenska mikroproducenter, som fick möjlighet att utbyta erfarenheter med både svenska och danska kollegor. Mycket av de möjligheter som projektet skulle stimulera till framgick även av de kommentarer som kom från deltagarna under den avslutande workshopen. Just tanken att marknadsföra sig via väl anpassad service gentemot kund blev mer uppenbart för deltagarna. Flera deltagare planerade för nya utbyten och besök mellan svenska och danska mikroproducenter. Att sälja varandras produkter i Sverige samt även i Danmark blev en möjlig utvecklingspotential.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes tillsammans med AgroTech, Danmark på ett mycket snarlikt sätt i respektive land. Detta för att lättare identifiera skillnader och likheter mellan länderna samt att få bättre underlag för framtida samarbeten. Upplägget byggde på studieresor till respektive land samt workshops med gästföreläsare. Deltagarna fick även arbeta med en för ändamålet anpassad Canvasutvärdering med ett danskt mikroföretag som arbetsmodell. Antalet deltagande mikroproducenter var 15 st, vilket visade vara ganska optimalt för det praktiska genomförandet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.