Serologisk screeningdiagnostik och Line-Blot differentiering av rickettsia-infektioner

Diarienummer 2017-04279
Koordinator Alpha Biotech AB - Alpha Biotech AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 792 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att testa en rekombinant ELISA metodik för Rickettsia infektioner med serum från flera geografiska områden för slutlig produktifiering inför kommande lansering, samt utveckla en kompletterande rekombinant LineBlot teknik för artdifferentiering och specificitetsbedömning av ELISA-reaktiviteten, vilket förutom möjlighet till en mer allmän testning även ger ett underlag för en säkrare bedömning och handläggning av denna patientkategori. Vidare kommer en analys av både den nationella och Europeiska marknaden att genomföras.

Förväntade effekter och resultat

Förhoppningen är att stärka människors hälsa och bidra till en enklare och bättre diagnostik vid fästingburna infektioner vilket behövs för tolkning av komplexa symptombilder och utvärdering av medicinering. Ett kommande erbjudande av screeningdiagnostik i kombination med primärdiagnostisk artdifferentiering har även en stark konkurrensfördel och innebär en möjlighet att t en helt ny marknad för Rickettsia-diagnostik. Ett framgångsrikt projekt bidrar både till utveckling och tillväxt för forskning och företag men attraherar även framtida investeringar

Planerat upplägg och genomförande

Laboratoriearbetet med utveckling och testning av metodiken sker inom ramen för Sektionen för Klinisk Mikrobiologi, Uppsala Akademiska sjukhus och i samarbete med en till projektet knuten forskargrupp. De tekniska momenten för produktifiering och standardisering av ELISA- och LineBlot metoderna görs i samarbete med Svanova/Boeringer Ingelheim. Aktiviteter av affärsutvecklande karaktär med analys av marknaden sker i samarbete med subkontrakterad part. Hela projektet beräknas vara genomfört efter ett och ett halvt år.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.