Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Serologisk screeningdiagnostik och Line-Blot differentiering av rickettsia-infektioner

Diarienummer
Koordinator Alpha Biotech AB - Alpha Biotech AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 792 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017

Syfte och mål

Projektets syften har uppfyllts vid test av en rekombinant ELISA för Rickettsia-diagnostik där serum från flera geografiska områden använts för att bedöma testets diagnostiska användbarhet inför produktifiering och lansering. Vidare har projektet tagit fram en LineBlot teknik som kompletterande metodik för bedömning av ELISA-reaktivitetens specificitet och som en möjlighet till att särskilja rickettsia-arter vilket kan ge en säkrare handläggning av denna patientkategori. Vidare har både den nationella och europeiska marknadens behov och möjligheter utvärderats

Resultat och förväntade effekter

En ELISA- prototyp har utformats och har efter tester av sera från olika regioner i väsentligen fastställts. Den serologiska reaktiviteten, visar hög känslighet och reproducerbarhet och innebär ett användbart diagnostiskt verktyg vid bedömning av fästingburna infektioner. LineBlot tekniken ger möjlighet att avgöra specificiteten i t.ex ett enskilt IgM-svar och visar även olikheteter i reaktivitet mellan proteiner från olika species varför differentiering mellan species synes möjlig. Marknadens likhet och behov ger motiv för både en nationell och internationell lansering

Upplägg och genomförande

Laboratoriearbetet har haft goda förutsättningar avseende personal och laborativa faciliteter och har skett i samarbete med en forskargrupp inom ramen för Klinisk Mikrobiologi, Akademiska sjukhuset. Uppsala. Support kring standardisering har fungerat väl i samarbete med parter från Svanova/Boeringer Ingelheim och Maiia Diagnostica och ett samarbetsavtal med ytterligare ett företag är under utformning för produktion och distribution. Marknadens storlek och potential har i samarbete med part kunnat genomlysas. Tidsplanen har hållits .

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04279

Statistik för sidan