Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Scorecard.se 2009-2011

Diarienummer
Koordinator KUNGL.INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Ett tydligare ledarskap för it i Sverige och ett uthålligt nationellt förbättringsarbete inom it blir ett viktigt bidrag till ökad svensk konkurrenskraft. En sådan utveckling leder i sin tur till fler, större och starkare svenska it-leverantörer som på sikt också kan attrahera fler affärer till Sverige. Med projeket Scorecard har vi valt att använda tekniken med ett så kallat balanserat styrkort för att lyfta fram, mäta och följa upp utvecklingen inom de fem framgångsfaktorerna. IVA-projektet It utan gränser tog framde fem viktigaste framgångsfaktorerna för Sveriges förmåga att utveckla och använda it för ökad produktivitet, konkurrenskraft och tillväxt. Det efterföljande projektet Scorecard.se mäter, synliggör och följer upp de fem framgångsfaktorerna för att möjliggöra rätt analys och åtgärder i rätt tid. Scorecard.se pågår till och med år 2011. I bilagan återfinns de fem framgångsfaktorerna även grafiskt över tid. (1): Global Competitive Index (GCI) som mäter internationell konkurrenskraft placerar år 2010 Sverige på fjärde plats efter Schweiz, USA ochSingapore. De två tidigare åren låg Sverige också på en fjärde plats. Kompositindexet består av både offentlig statistik och enkäter och uppdateras årligen av World Economic Forum. Faktorer som bland annat pekas ut som starka för Sverige är vår höga it-mognad och förmåga att använda it i företag, organisationer och privatlivet. (2): Våra it-investeringar mätt i relation till bruttonationalprodukten (BNP) placerar Sverige på andra plats före Storbritannien. 3,7 procent av BNP investerades i it under 2008. I absoluta tal blir det cirka 100 miljarder kronor. Detta är internationell statistik med lång eftersläpning. (3): När det gäller forsknings och innovationssystemet är inte mätetalet lika positivt. Både volymen i kronor och andelen av it-FoU vid landets lärosäten har minskat något de senaste åren. (4): Kompetensförsörjning genom utbildning och grundforskning är den faktor i det balanserade styrkortet som skapar den största obalansen. Antalet sökande till högre it-utbildningar har under de senaste åren haft en kraftigt negativ utveckling samtidigt som andra länder, inte minst de asiatiska, uppvisar ett mycket snabbt växande antal utexaminerade från högre it-utbildningar i absoluta tal. Glädjande nog skedde ett trendbrott under 2007. Antalet antagna till it-relaterade utbildningar ökade med cirka 15 procent under 2008, och med ytterligare 25 procent under 2009. Cirka 9000 studenter antogs till en it-relaterad utbildning med start under höstterminen. Under året har IT&Telekomföretagen inom Almega fortsatt en flerårig satsning i samarbete med Scorecard och KK-Stiftelsen under namnet VäljIT som syftar till att skapa en bättre kommunikationsplattform så att företag, universitet och högskolor kan öka informationskvaliteten och kunskap hos ungdomar om it-relaterade utbildningar och karriärvägar. Det är lika glädjande att attityd och intresse för it är så högt bland ungdomar som bekymmersamt att det trots detta är så få som faktiskt väljer it. Det finns en stor och outnyttjad potential som VäljIT och Scorecard vill öka förutsättningarna för att bättre ta tillvara, speciellt gäller detta de låga andel kvinnor som väljer itrelaterade studier. (5): Scorecards återkommandeattitydundersökning visar också att svenskarna i allmänhet är fortsatt mycket positiva till it. It är viktigt för Sveriges konkurrenskraft tycker 93 procent av svenskarna. Sverige anses också ha en hög it-kompetens jämfört med andra länder. Sammantaget visar alltså det balanserade styrkortet att det finns ett par fundamentala långsiktiga framgångsfaktorer som kan leda till att Sveriges totala it-förmåga, och därmedkonkurrenskraft och tillväxttakt, utvecklas negativt. Detta även om Sveriges totala position för närvarande upplevs och bedöms som världsledande. årskonferensen hölls tillsammans med IDG (bla Computer Sweden, Internetworld) och presentationen av Scorecard för år 2010 skedde tillsammans med Guldmusengalan med tillhörande utdelning av Guldmusen. Detta ledde till god publicering av Scorecard. Scorecard.se kommer att följa utvecklingen av samtliga framgångsfaktorer och lyfta fram initiativ inom varje framgångsfaktor som kan bidra till en utveckling mot stabila mätetal och att alla mätare står på grönt. Ansvaret för att underhålla och uppdatera Scorecard övergår till IT&Telekomföretagen inom Almega. Dock kommer IVA fortsättningsvis att vara delaktig i Scorecard och styrkortet kommer att användas aktivt i det nya IKT-projektet ICT for Sweden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03913

Statistik för sidan