Samverkan mellan SwereaKIMAB och Vattenfall R&D inom material- och korrosionsområdet

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 163 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att höja Vattenfalls innovationsnivå, och då genom att till Vattenfall kanalisera från Swerea KIMAB passande forskningskompetens. Som ett första mål för att bidra till att syftet uppnås är att ta reda på om Swerea KIMAB har sådan kompetens, och i så fall påbörja verksamhet mellan Vattenfall och Swerea KIMAB där den kompetensen överförs. Båda dessa mål har uppfyllts (se Mål för projektet uppfyllelse).

Resultat och förväntade effekter

Med beräkningar ge kunskap om hur olika bränslesammansättningar påverkar beläggning-en på panntuber och därmed risken för korrosion. Bestämma daggpunktstemperaturen i förbränningsanläggningars rökgaskanaler, och där-igenom minimera korrosionsrisken. Undersökningar med en rörströmningskrets för att reducera kostnaderna kopplade till kyl-vattenkretsar i kärnkraftverk. Ta reda på förutsättningarna för att använda svetsade rostfria stål som material för över-hettare, för att därmed möjliggöra minska kostnader för konstruktion och reparation.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har under större delen av sin arbetstid befunnit sig i Vattenfalls lokaliteter, samt där haft kontorsplats och tillgång till Vattenfalls intranät och passerkort. Dessutom har projektledaren deltagit med Vattenfalls personal i den sociala verksamheten. I projektets inledningsfas bestämdes verksamhetsområden där Swerea KIMABs kompetens skulle kunna vara till nytta för Vattenfall. Dessa verksamhetsområden visade sig ha god ut-vecklingspotential och aktiviteter kopplade till dessa pågår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02450

Statistik för sidan