Samot Etapp 4

Diarienummer 2014-05335
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

SAMOT´s syfte och mål är att aktivt bidra till att sektorn utvecklas i enlighet med vår vision. Detta sker genom att vi utvecklar och sprider vetenskapligt grundad kunskap om kollektivtrafik och dess villkor, kunskaper som stimulerar fortsatt utveckling och inspirerar till kritisk reflektion avseende kollektivtrafikens fortsatta tjänste- och marknadsorientering.

Förväntade effekter och resultat

De stora resultaten förväntas komma från forskningsprogrammets tre olika portföljer. Resultatet av samtliga portföljer är i form av vetenskapliga artiklar, informationsbroschyrer, workshops inom partnergruppen, och kunskapsspridning på annat håll.

Planerat upplägg och genomförande

Ett viktigt steg är att implementera tre integrerade forskningsportföljer där vi fokuserar (A) sömlöshet och hur det kan stödjas med kollektivtrafik, B) proaktiva organisering och tillhandahållandet av kollektivtrafik som ett verktyg för att uppnå individuella och samhälleliga mål och C) innovationsförmågan i det nätverk som utgör kollektivtrafiken. Tillsammans ger portföljerna underlag för att fånga den transformativa potentialen hos en service- och marknadsorienterad kollektivtrafik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.