Samarbetsbygge och förstudie för utökad användning av småskalig förnybar elgenerering i Brasilien

Diarienummer
Koordinator TEROC AKTIEBOLAG - TEROC AKTIEBOLAG, Stockholm
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte att bygga ett nätverk mellan de svenska och brasilianska deltagarna i projektet och målet att förbereda för ett framtida projekt har uppfyllts. övriga syften/mål har delvis uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Rapportering från förstudie har genomförts. överföring av mätdata från Brasilien har försenats och denna data planeras göras tillgänglig på webben så snart som möjligt.

Upplägg och genomförande

Besöken från Sverige i Brasilien har fungerat bra. Webbportalen för mätdata fungerar bra, men på grund av försening i projeket har data inte överförts ännu från Brasilien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03198

Statistik för sidan