Säkra förbättringar

Diarienummer 2010-02783
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har etablerat begreppet Säkra Förbättringar. Detta är en vidareutveckling av traditionell riskhantering som fokuserar mer på förändringsarbete, förknippat med riskkontroll, samt utvärdering av detta. Resultaten bidrar till ett integrerat ledningssystem för säkerhet. Inom flyget är detta högaktuellt med krav på säkerhetsledningssystem, SMS. Projektet har också bidragit till andra områden som patientsäkerhet och kärnteknisk säkerhet, genom seminarier och utbildning. Projektet har utvecklat nätverk för nationell såväl som fortsatt internationell forskning.

Resultat och förväntade effekter

Målen för denna basfinansiering var uppdelat på 1) meritering på ett personligt plan, 2) utveckling av ett forskningsområde och samt 3) ge ett industriellt bidrag. Projektet har varit meriterande genom: utlandsvistelse, konferens, tidskriftsartiklar, nätverkande, ansökningar om forskningsmedel samt rekrytering av doktorand. Dessa delar bidrar till samtliga projektmål. Projektledaren blev 2012 befordrad till Lektor i Industriell arbetsvetenskap och är 2014 docentkompetent. En utveckling har skett inom ämnet Industriell arbetsvetenskap och Safety management system.

Upplägg och genomförande

Genomförandet är svårt att separera från övrig forskningsaktivitet och har ingått i EU-projekt parallellt. Projektet Säkra förbättringar möjliggjorde främst en utlandsvistelse vid University of California, Berkeley där kontakter utvecklades med NEXTOR-gruppen på Institiute of Transportation Studies, samt med Centre for Catastrophic Risk Management. Literaturstudier har gjorts inom industrial management och Safety science. Utöver detta har ett nära samarbete med ett flygbolag möjliggjort utveckling av ett SMS som har direkt och relevant tillämpning i svensk industri.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.