RyeClaim- Innovativa rågbaserade livsmedel med dokumenterade hälsoeffekter

Diarienummer 2013-02797
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för livsmedelsvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 250 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla, producera och att testa nya spannmålsprodukter med tillsatt fermenterat rågkli, i en stor randomiserad klinisk studie för utvärdering av effekter på magsårsbakterien helicobacter pylori, kronisk inflammation och riskfaktorer för typ 2 diabetes. Framtagna produkter var i huvudsak ämnade för den kinesiska marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet lyckades ta fram fermenterat rågkli i stor skala och även inkorporera detta i knäckebröd och i extruderad frukostprodukt. Produkterna behöver utvecklas mer innan försäljning i Kina. Humanstudien genomfördes enligt plan. Resultaten visade inte på någon effekt på tillväxt av magsårsbakterier, men kolesterolsänkande och infalmmationsdämpande effekter uppmättes. Samtliga resultat har dokumenterats i vetenskapliga publikationer som kommer 2017. Projektet har medfört att nya samarbeten mellan forskare i Umeå, Uppsala (nu Chalmers) och Shanghai har initierats.

Upplägg och genomförande

Lantmännen tog fram det fermenterade rågkliet och inkorporerade detta i en extruderad frukostprodukt, medan Barilla inkorporerade kliet i knäckebröd. Motsvarande vita veteprodukter togs fram som kontroller. Produkterna skickades till Kina och användes i interventionesstudien. Interventionsstudien genomfördes under 12 veckor 2015 vid Fudan Universitet i Shanghai i samarbete med en klinik i Baoshan utanför Shanghai. Mätnignar och provtagning utfördes på totalt 161 personer. Skillnader i mättnad utvärderades i en subgrupp. Produktacceptans testades med frågeformulär.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.