RoughProp - minskat buller till haven genom ytråhet

Diarienummer 2018-04085
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 402 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

Fartygsgenererat buller är idag klassat som ett miljöproblem, precis som utsläpp till luft och vatten. Den huvudsakliga källan till bullret är propellerns kaviterande spetsvirvel och att reducera detta problem leder normalt till ökade utsläpp av CO2, SOx, NOx, och partiklar. Här ska vi undersöka hur vi kan motverka spetsvirvelkavitation, och därmed buller, genom att applicera ytråhet på propellern. Målsättningen är att utvidga förståelse för detta fenomen, kvantifiera dess potentiella positiva miljöeffekt, och att föreslå en designprocess som kan realisera denna innovation.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att hitta den mest fördelaktiga fördelningen av ytråhet på propellern som minskar spetsvirveln utan signifikant effekt på verkningsgraden. Vidare ska skaleffekter bestämmas, d.v.s. hur stor blir skillnaden mellan ett försök i modellskala och den verkliga propellern. Rekommendationer för hur ytråheten ska appliceras, både vid nytillverkning samt på existerande propellrar, ska utarbetas. Dessutom kommer påverkan på nivån av bullerkällor från fartyg i Östersjön att studeras genom simuleringar utförda av FMI inom HELCOM-arbetet.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet grundar sig på en kombinerad analys genom modellförsök och avancerade datorsimuleringar. Initialt kommer simuleringsmetoder att utvecklas och valideras mot existerande experimentella data. Därefter kommer systematiska studier att göras för att bestämma var ytråhet ska appliceras för att få bästa effekt under en rad relevanta operationskonditioner för ett kommersiellt fartyg. Den föreslagna lösningen kommer sedan att valideras genom nya experiment som ska genomföras inom projektet hos Rolls-Royce AB. Slutligen kommer simuleringar att genomföras i fullskala.

Externa länkar

https://research.chalmers.se/project/8524

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.