Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robusta tidtabeller för järnvägstrafik: Utveckling och utvärdering av en optimeringsbaserad metodik

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att förbättra pålitligheten och tidshållningen för kollektivtrafiken på järnväg genom att utveckla och utvärdera en beräkningsmetod baserad på optimeringstekniker för att stödja framtagandet av robusta tidtabeller. Robusta tidtabeller avser tidtabeller som innehåller tidsmarginaler på strategiska ställen som möjliggör att tågen, trots vissa förseningar i trafiken, kan bibehålla sina tåglägen i större utsträckning. Därmed påverkas andra tåg minimalt, kritiska anslutningar kan bibehållas och operatörernas personal- och fordonsomlopp kan upprätthållas i så stor utsträckning som möjligt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet avser bidra till en minskad känslighet för störningar i järnvägssystemet och därmed att järnvägsnätets kapacitet används på ett mer hållbart sätt. Resultaten förväntas även ge vägledning till järnvägsoperatörer om hur de kan införa kostnadseffektiva marginaler i sina tidtabeller.

Upplägg och genomförande

Projektet pågår 2010-04-01 till 2011-12-31. Projektgruppen består av Tekn. Dr. Johanna Törnquist Krasemann, Tekn. Dr. Anders Peterson samt en doktorand vid Linköpings Universitet. Dessutom tillkommer personal från BV och SJ. Ett samarbete med KTH-projektet Simulering för tidtabellsplanering för att minska förseningarna kommer även att ske. Projektarbetet består av tio moment (M). M1 syftar till att detaljplanera projektet och definiera de resurser som behöver tillsättas av SJ och BV. En referensgrupp kommer att sättas samman. I M2 hanteras urval av geografi och trafik som ska vara med i studien och behov av indata definieras. Här ingår även en precisering av projektets frågeställning. I M3 görs en kartläggning av nuvarande strategier för att införa marginaler i tidtabeller och relaterad forskning. I M4 kalibreras och anpassas modellmässiga antaganden och jämförs med simuleringsmodellerna i KTH-projektet. Modellen verifieras även mot verkliga scenarier i samråd med relevant personal på BV och SJ. I M5 tillämpas metoden genom simuleringsexperiment och i M6 utvärderas resultaten från experimenten. Baserat på diskussioner och slutsatser vidareutvecklas metoden samt tillämpas och utvärderas iterativt i efterföljande moment (7-9). I M10 avslutas projektet och dokumentationen slutförs. Kontinuerligt kommer projektet och dess resultat att presenteras i olika forum.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01234

Statistik för sidan