Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ren tillverkning av rostfria produkter genom smörjande oxidskikt

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Hypotesen som prövades var att studera om oxider med optimerade materialegenskaper kan användas som friktionsnedsättning under formning. Den mest gynnsamma gruppen av oxider för låg friktion kallas smörjande oxider eller rutiler. Oxider av t.ex. Ti, Mo, V och Zn kan bilda rutiler under vissa kontakttemperaturer under valsning och formning. Hypotesen bestod i att utvärdera möjligheten att producera och sälja stålplåt med lågfriktionsytskikt bestående av designade oxider.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten är hittills lovande, i och med att två oxidvarianter som testats visade förbättrat gallingmotstånd och något minskad friktion. Karakterisering av oxiderna har skett. Dock har inte industrins möjligheter att använda resultaten ännu verifierats. Mer arbete behövs för att verifiera hypotesen för industriell användning.

Upplägg och genomförande

En utvidgad litteraturstudie genomfördes för att undersöka tidigare arbeten inom området. De tillverkade ytorna analyserades med SEM och XPS för identifiering av oxidtyperna och deras fördelning. Tribologisk utvärdering med Strip Reduction utrustning samt flat-flat tribometer utfördes, där reduktion i friktion och galling erhölls för två varianter. De testade ytorna undersöktes med SEM för karakterisering av ändringar i ytskikten Korrelationer mellan tribologiska prestanda och de mekaniska egenskaperna av ytoxiderna identifierades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02017

Statistik för sidan