ReMinE-Improve Resource Efficiency and Minimize Environmental Footprint (REMinE)

Diarienummer 2015-06631
Koordinator Luleå tekniska universitet - SBN, avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik
Bidrag från Vinnova 5 926 350 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att karaktärisera historiska gruvavfall med avseende på deras mineralinnehåll, malmtyp och kemiska sammansättning. Mineralens vittringsegenskaper och metallers mobilitet kommer att utvärderas för riskbedömning. Nya metoder för separation av mineral och utvinning av metaller och metalloider kommer att utvecklas som kommer att vara till nytta även i pågående industriella processer. Slutligen kommer de miljömässiga, ekonomiska och tekniska fördelarna samt säkerhetsriskerna av historiskt gruvavfall att utvärderas.

Förväntade effekter och resultat

Genom detaljerad och noggrann mineralogisk karakterisering av historiskt gruvavfall kommer ny ovärderlig kunskap om vittringsegenskaper för ett stort antal mineral att erhållas. Nya innovativa processtekniker kommer att utvecklas som möjliggör en effektiv extraktion av värdefulla mineral och metaller ur anrikningssanden och medför att återstoden är miljösäkrare. Den kunskap och metoder som utvecklas i detta projekt kommer att leda till en konceptuell modell som vägledning för att säkerställa en mer hållbar gruvdrift i framtiden.

Planerat upplägg och genomförande

Provtagning av historiska gruvavfall kommer att ske under våren 2016 i samarbete med ett gruvföretag. Karakterisering och riskbedömning av avfallet kommer att utföras av en doktorand medan en annan doktorand kommer att arbeta med upparbetning genom mineraltekniska och metallurgiska metoder. Ett nära samarbete finns mellan personal från malmgeologi, tillämpad geokemi, mineralteknik och metallurgi och personal från gruvbolaget. Regelbundna möten med partner från Rumänien och Portugal kommer att genomföras för att dela resultat och samarbeta med teknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.