Regional utveckling av lättviktsinnovationer och kompetens ett SIO LIGHTER-initiativ, etapp 1

Diarienummer 2013-05412
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång 2014-01199-en

Syfte och mål

Det långsiktiga målet är att utveckla svensk industri genom att stötta regionala satsningar. Regionerna har en viktig roll i innovationssystemet. Projektet har skapat regionala satsningar med fokus på lättvikt som både knyter an till den utvalda regionens långsiktiga strategiska mål, och samtidigt ingår som en del i SIP Lättvikts strategiska forsknings- och innovationsagenda. Vi vill skapa effektivitet i innovationssystemet. Vi har utvecklat ett gemensamt arbetssätt så att regionala lättviktsinitiativ kan utvecklas, blomstra och skapa tillväxt i dialog med SIP Lättvikt.

Resultat och förväntade effekter

I Västra Götaland finns nu en etablerad nod med fokus på SMF inom fordons-, flyg- och offshoreindustri. I Halland pågår en förstudie som bl. a inkluderar innovation inom fixturer samt skogsbaserade och traditionella kompositmaterial. Region Jönköping har gjort en förstudie. De vill starta en nod med fokus på trä- och metallindustri. östergötland har intresse av en nod runt komposit- och aluminiumtillverkning för flyg, rymd och verkstad. I Blekinge ligger intresset inom tillverkningsmetoder för komposit och metall. Två regionala lättviktskurser har genomförts.

Upplägg och genomförande

Utgångspunkten har varit att utveckla industriföretag med regional förankring som har nationell betydelse inom lättvikt. Arbetet inleddes med en kartläggning av företagsstrukturen i Västra Götaland och Region Jönköping. Senare i projektet genomfördes också en kartläggning i Region Halland. Målet var att identifiera företag, branscher, satsningar, test- och demonstratorsanläggningar som är regionspecifika. Regionens företag och organisationer har kopplats ihop med LIGHTers nationella aktiviteter. Det har gjorts genom regionsanpassade utbildningar och workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.