Pyrolys - en metod att återvinna metaller och energi från elektronikavfall som idag deponeras

Diarienummer
Koordinator STENA RECYCLING INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 314 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

På grund av bristen på brasiliansk offentlig finansiering ser projektet ingen möjlighet att gå vidare med samarbetet. Stena har ansökt om medel för projektet 2013-03051 för att utveckla en pyrolys- och förgasningsanläggning. Om det godkänns, kan brasilianska deltagare anslutas till projektet under förutsättning att de får offentliga medel från brasilianska myndigheter. även forskningsansökningar för jämförande studier av de socio-teknologiska dimensionerna i avfallssystemet har lämnats in, om de godkänns, kommer brasilianska deltagare finansieras av svenska medel.

Resultat och förväntade effekter

För att utvärdera affärsklimatet inom avfallssektorn i Brasilien har Stena Metall inlett diskussioner med representanter från Curitiba för att starta separat insamling av WEEE. Föreslagna steg är 1) Insamling 2) Mellanlagring 3) Förbehandling (avlägsnande av farligt avfall) 4) Export till Europeisk återvinning. När de insamlade volymerna ökar kommer behandling kunna genomföras i Brasilien. Socio-tekniska aspekter av avfallssystemet har utarbetats inom forskningsansökningar med forskare från Brasilien och Tyskland. Dessa program riktar sig till olika forskningsråd.

Upplägg och genomförande

De svenska förberedelserna bestod av telefonmöten och ett fysiskt möte. Workshopen i Sao Paulo inkluderade ett studiebesök på en pyrolysanläggning samt möten med branschorganisationen för privata återvinningsföretag och kooperativ för avfallsinsamlare. Workshopen stärkte deltagarnas kunskap och förståelse. Workshopen i Sverige ställdes in efter att projektet informerats om de begränsade möjligheterna till brasiliansk offentlig finansiering. För att förstå de brasilianska finansieringsmöjligheterna deltog projektledaren i ett möte med FINEP i Rio i maj.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.