Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Projekt HaptiMap

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - augusti 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projekt HaptiMap är att göra geografisk information som kartor mer tillgänglig för att öka antalet personer som har möjlighet att använda tjänster som innehåller denna typ av information.

Långsiktiga effekter som förväntas

I HaptiMap vill vi: * Identifiera vilken geografisk information som är relevant för olika användare och olika situationer * Utforska hur denna information kan visualiseras (perceptualiseras) multimodalt, samt hur detta kan stödjas i mjukvara * Utforska hur information skall filtreras och presenteras beroende på kontext och funktion * Få designpraktiken att bättre ta hänsyn till tillgänglighetsaspekter genom att öka medvetenheten och förbättra designmetoderna * Se till att verktyg, metoder och kunskap når ut i industrin * Stödja tillvaratagandet av tillgänglighetsaspekter vid design och utveckling av system som använder geospatial information * Utveckla en verktygslåda bestående av både hårdvara och mjukvara som hjälper utvecklare av system som använder geospatial information * Ta fram demonstrationsapplikationer som illustrerar resultat och verktyg * Se till att framtida designers och utvecklare är bättre förberedda för att utveckla tillgängliga system

Upplägg och genomförande

I dagsläget sker en snabb utveckling av olika interaktionsformer som utnyttjar gester, hörsel och känsel som komplement till synen exempel på denna utveckling är iPhone och Wii. Denna utveckling har god potential att även göra t.ex mobila enheter mer tillgängliga också för personer som inte ser så bra men för att detta skall bli fallet är det viktigt att tillgänglighetshänsyn kommer med redan på ett tidigt stadium i utvecklingen. Det är mot denna bakgrund som vi i projekt HaptiMap kommer att arbeta med att ta fram kunskap om och utveckla verktyg och riktlinjer för avancerade multimodala komponenter (som även är tillgängliga). Vi kommer även att arbeta för att öka medvetenheten om tillgänglighetsaspekter och hur dessa bättre kan tas till vara i industriella utvecklingsprocesser. I HaptiMap har vi valt att fokusera på geografisk information och kartor eftersom denna typ av information är svår att hantera för den som inte ser bra eller som behöver använda ögonen för annat (vanligt för mobiltelefonanvändare). Vi förväntar oss att våra resultat skall vara användbara också i andra sammanhang där man har behov av att visualisera (perceptualisera) spatiala och/eller temporala relationer. HaptiMap använder sig av ett design för alla perspektiv (dvs vi avser inte att utveckla särlösningar eller hjälpmedel). Detta innebär att våra användargrupper är flera - vi riktar oss till både seende, synskadade och äldre.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02281

Statistik för sidan