Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktionslyftet 2010-2012

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 24 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - januari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet är att stärka svenska tillverkningsföretags konkurrenskraft genom att höja produktionskompetensen och att utveckla förmågan att producera effektivt samt skapa en väsentligt högre förändringsförmåga. Produktionslyftets andra etapps målsättning är: -Stärkt produktionskompetens, effektivare produktion och införd metodik för ständigt förbättringsarbete i utvalda företag -Stärkta förädlingskedjor hos några av företagen -En etablerad nationell struktur för kompetensutveckling mellan högskolor, forskningsinstitut, regionala aktörer och näringsliv, med avseende på effektiv produktion -En brygga till grundutbildningen inom högskolan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter och resultat under programperioden: -En nationell struktur med regional närvaro över hela landet. -Regionala noder har etablerats vid åtta lärosäten. -Utbildning av 180 personer i Lean produktion 7,5hp -Coachning av 70 företag -Leverantörskedjor har inkluderats i två företag -Samverkan med målgruppsföretagen i utbildning och forskning vid lärosätena Möjligheterna till regional finansiering har undersökts, med målsättningen att säkra regional finansiering för att upprätthålla aktivitetsnivån när nationell finansiering avtar.

Upplägg och genomförande

En balans ska finnas mellan en nationell samordning och regional drivning. Detta för att uppnå dels en nationell standard med kvalitetssäkring och metodutveckling som kommer hela landet till del och dels en regional närhet och drivkraft att utveckla det regionala näringslivet. Produktionslyftet kommer arbeta inom tre områden. Initialt skapas insikt hos företagen om behovet av att effektivisera sina verksamheter, bland annat genom insiktsseminarier. I ett andra steg erbjuds företagen utbildning i 7,5-poängskursen Lean produktion för att ge förändringsledare fördjupad kunskap. Det tredje steget är coachning i det praktiska arbetet. Coachningen bedrivs utifrån en inom Produktionslyftet standardiserad metodik som samtidigt anpassas utifrån det enskilda företagets speciella förutsättningar och behov. Det centrala i metodiken är att företagen själva grundlägger ett arbetssätt för ständiga förbättringar i verksamheten, genom hjälp-till-självhjälp.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00475

Statistik för sidan