Produktanpassning med testbädd för gråvatten-värmeväxlare

Diarienummer
Koordinator E2R SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Snabb nedkylning av smutsigt gråvatten skapar utfällningar som bygger upp skikt av kemikalier och organiska material. Med tiden (ännu okänd) blockerar dessa utfällningar flödet av gråvattnet samt ger en signifikant försämring av verkningsgraden hos installerade värmeväxlare. Ytbehandling av e2r skall avhjälpa detta problem. För att systemet skall kunna fungera som testbädd i dessa miljöer har förstudien visat att systemet behöver modifieras och få bättre primär- och sekundär flödeskontroll samt anpassas till installationer med gråvattenvolym upp till 150 liter/minut.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien för e2r värmeväxlare visar att med nämnda modifieringar kommer systemet att kunna installeras i tre olika typer av personduschar samt i en industriell applikation för att användas som testbädd och därmed möjliggöra studier av nedsmutsningsgrad- och nedsmutsningskaraktäristik vid värmeväxling i gråvatten och annat vatten med betydande energiinnehåll. Ny vaxbeläggning av ytorna kommer att appliceras för att ytorna skall kunna repellera tillväxt av smutskikt.

Upplägg och genomförande

Målet med arbetet med förstudien har varit att analyser behovet för anpassning till de identifierade siter som skall användas för installation och för insamling av driftsdata. Uppsatta kriterier är att duscharna på siterna skall användas frekvent (minst 15 gånger/dag), exempelvis på siter som skolor eller träningsanläggningar samt ha olika driftsfall såsom upp till fyra personer duschande per tillfälle (träningslokaler) för att kunna se hur flödet av gråvatten påverkar försmutsningen och därmed bestämmandet av vilken ytbehandling som skall användas i de olika driftsfallen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03999

Statistik för sidan