Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktanpassad virkestorkning: Förbättrad fuktmätning och säkrad produktkvalitet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - LTU Skellefteå
Bidrag från Vinnova 3 030 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att ta fram kunskap, utveckla metoder och teknik som resulterar i anpassade produktionsprocesser som leder till att produktkvalitet kan definieras i levererade träprodukter av furu och gran, i betydligt högre grad än vad som kan utlovas idag. Här föreslås ett steg i den riktningen med bärighet mot fuktinnehåll och därmed också material- och energiutnyttjande, mått och dimensionsstabilitet. Det innebär att kunna höja och säkerställa produkters kvalitet genom att med tillräcklig noggrannhet, kunna mäta mängden fukt, dels i en torklast, dels i enskilda komponenter under och efter torkningsprocessen. Målsättningen är att anpassa torkningsprocessen utifrån virkets egenskaper så att ökade kvalitetskrav vad gäller fuktinnehåll i specifika slutprodukter säkras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Säkrad måttnoggrannhet ger förutsättningar för en ökad användning av produkter i trä. Trä har stora förutsättningar att uppnå en särställning bland ingenjörsmaterial och kan bli ett förstahandsval i framtidens materialval i byggnader, konstruktioner, möbler mm. ökad automatisering ställer högre krav på mätnoggrannhet under förädlingsstegen. Med rätt mätt fuktkvot höjs träprodukternas kvalitet och industrins bristkostnader minskar avsevärt. Konkreta projektresultat är 1) en utvecklad fysikalisk modell som visar interaktionen mellan trä, vatten, värme, elektriska och elektromagnetiska fält, 2) en utvärdering av bästa tillgängliga och möjliga teknik för fuktkvotsmätning samt 3) metodik och utrustning för mätning av medelfuktkvot på batchnivå och på enbitsnivå med en noggrannhet på +/- 1% fuktkvot med 90 % konfidensintervall på torrt virke.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförs i nära samverkan med medverkande industriföretag. Verksamheten kommer att bedrivas vid LTU, SP Trätek, hos torkleverantörerna och vid sågverken. Analyser, metod- och modellutveckling sker huvudsakligen vid LTU och SP Trätek medan viss modellering och prototyputveckling sker hos torkleverantörer. Datainsamling och tester i industriell miljö sker vid sågverken. Projektet har två delprojekt för utveckling av fuktkvotsmätare dels för batchmätning och dels för enbitsmätning

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00059

Statistik för sidan