Produkt-tjänsteinnovation

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 2 258 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att via forskningen stärka kunskapsutbytet inom behovsbaserad innovation för integrerade produktlösningar. Syftet var att undersöka vad sådana lösningar innebär för arbetet i tidig utvecklingsfas. Kunskapsutbytet har betytt att forskningen har kunnat undersöka alternativa perspektiv. Därmed har ett kompletterande och nytt synsätt på forskningen avgränsats. Detta fokuserar framförallt på hur problemställningar kan formuleras och hur dessa bidrar till idéskapande. Verktyg och metoder för detta har initierats och testats av i kurser och med företag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom studierna tydliggjort rutiner och traditioner för etablerad produktinnovation samt diskuterat möjliga förändringar mot tjänsteinnovation. En förväntad effekt var att de olika grundläggande resonemangen, dvs. produktinnovation gentemot tjänsteinnovation, skulle bidra till hållbara produkter som bättre möter kundbehov. De konceptuella förklaringsmodellerna som har använts i projektet visar på sådana olikheter i resonemang att innovationsprocessen rekommenderas att utgå från problematisering av de olika behovskriterier som identifierats.

Upplägg och genomförande

Integrerade lösningar är i sig gränsöverskridande och projektet har genom utbytet möjliggjort samverkan med olika miljöer. Genom att tidigt medverka i kursutveckling och undervisning blev diskussionerna relativt snabbt riktade mot nya kunskapsområden. Den formella delen av kunskapsutbytet i projektet har således gjorts genom exempelvis gemensamma publiceringar, utveckling av projektskisser och andra förekommande akademiska arbetsuppgifter. De informella dialogerna med akademi och industri har haft stor betydelse för det utökade nätverket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.