Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Producerbarheten i centrum PRICE

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 5 830 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - september 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

För att kunna konkurrera i befintliga och framtida internationella satsningar måste Svensk flygindustri kunna offerera artiklar i världsklass till ett konkurrensmässigt pris. När det gäller artiklar av kompositmaterial innebär detta inte längre enbart att kunna konstruera de bästa artiklarna, eftersom sådana lösningar ofta blir dyra. Utmaningen ligger istället i att, genom innovativ konstruktion och tillverkning, utveckla artiklar som är både kostnadseffektiva att tillverka och av rätt kvalité. Projektets mål är att utveckla kostnadseffektiv komposittillverkning, generiska verktygskoncept samt upprätta en grundläggande förståelse för hur produktionsmetoder och defekter inverkar på hållfastheten. Projektet bygger vidare på tidigare NFFP projekt inom processvetenskap för kompositer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets genomförande kommer att stärka Saabs förmåga att utveckla kostnadseffektiva, robusta och stabila tillverkningsprocesser och verktygsteknik för avancerade kompositstrukturer. Därigenom stärks Saabs konkurrenskraft och hjälper företaget att positionera sig som en kompetent utvecklingspartner och tillverkare Forskningsutförarna har idag en stark internationell ställning inom processvetenskap för kompositer. Den påbyggnad av kompetens inom processvetenskap som forskningsutförarna avser göra inom projektet kommer att befästa deras redan starka position gentemot sina europeiska kollegor. Projektet kommer att resultera i vetenskapliga artiklar samt konferensbidrag och delar av projektet drivs som doktorandprojekt vilket gör att projektresultaten kommer att bidra till vetenskapliga avhandlingar vid KTH och LTU.

Upplägg och genomförande

Inom alla arbetspaket jobbar Saab hela tiden parallellt med forskningsutförarna och sätter upp randvillkoren för forskningen så att industriellrelevans säkerställs och att projektresultaten kan nyttiggöras och exploateras t.ex. genom att bidra med kravspecifikationer, bakgrundsinformation, material och provföremål. Forskningsutförarna jobbar med modellexperiment av isolerade problem för att öka den grundläggande förståelsen medan Saab jobbar med industrialisering av resultaten. Projektet kommer att ledas av Saab inklusive styrgrupp utsedd av Saab. Ett vetenskapligt råd kommer att säkerställa vetenskaplig kvalitet i arbetet. Ekonomiskt och tekniskt kommer projektet att följas av delprojektledare, projektledare och en styrgrupp genom återkommande rapporteringar. För att säkerställa projektets relevans kommer industriansvariga inom relevanta arbetspaket att utses för att i täta dialoger med forskningsutförande institut/universitet följa projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01343

Statistik för sidan