Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro- en ny behandling för akut pulmonell hypertension

Diarienummer 2017-01523
Koordinator ATTGENO AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Akut pulmonell hypertension (PH), dvs förhöjt blodtryck i lungcirkulationen, förekommer hos nyfödda med medfödda hjärtfel (CHD), vid lungsjukdom med dålig syresättning och som komplikation efter trauma och kirurgi. I allvarliga fall är akut PH dödlig till följd av högersidig hjärtsvikt. Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla Supernitro som en ny behandling för akut PH hos kritiskt sjuka patienter (t.ex. efter hjärt/thoraxkirurgi och andra större ingrepp, vid CHD och potentiellt vid akut blodpropp i lungan), tillstånd där det idag ofta saknas effektiv behandling.

Förväntade effekter och resultat

Supernitro är en ny kvävemonoxid (NO) -donerande läkemedelskandidat avsedd för intravenös tillförsel. Supernitro har visat sig vara mycket effektiv i ett flertal olika sjukdomsmodeller och sänker trycket i lungkretsloppet genom att lokalt vidga blodkärlen i lungorna. Därigenom undviks de biverkningar som karaktäriserar nuvarande behandlingsmetoder, bland annat blodtrycksfall i systemkretsloppet, vilket är ödesdigert för den kritiskt sjuka patienten. Inandade läkemedel är ofta inte tillräckligt effektiva då de inte alltid når hela vägen ut till relevanta lungkärl.

Planerat upplägg och genomförande

Syftet med det aktuella projektet är att planera för, och initiera, de prekliniska säkerhets-studierna som krävs för att få starta kliniska studier på människa. Aktivitetsplanen omfattar studiedesign, genomförande och tolkning av resultat, sammanfattning av säkerhetsbedömning samt interaktioner med läkemedelsverket. Dessutom kommer en design för en potentiell biomarkörstudie på friska försökspersoner att utvecklas för att möjliggöra mätning av vissa effektparametrar redan i den första humana studien som därmed också skulle kunna ge viss dosinformation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.