Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro- en ny behandling för akut pulmonell hypertension

Diarienummer 2017-01523
Koordinator ATTGENO AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Attgeno AB är ett bolag grundat av forskare från Karolinska Institutet, Sthlm. Forskningen är inriktad på att finna nya kärlvidgande läkemedel baserade på kväveoxid (NO). Efter flera års grundforskning har en ny patenterad NO-donerande substans, Supernitro (PDNO) tagits fram för behandling av akut pulmonell hypertension. Syftet med projektet (delvis finansierat av Vinnova) var att genomföra nödvändiga prekliniska säkerhetsstudier och planera en kommande Fas 1 i människa samt göra en marknadsanalys för produkten Supernitro. Projektet har med framgång genomförts i alla delar.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat: 1. Säkerhetsutvärdering i djur. En litteraturstudie genomfördes för att planera säkerhetsstudier i djur inför humana fas 1 studier. Denna toxikologiska planering presenterades för läkemedelsverket och ett försöksprotokoll utarbetades.Fyra djurstudier har genomförts med maximal tolererad dos och 14 dagars GLP daglig dosering i råtta och hund. Försöksdjuren tolererar väl en 150-500 gånger högre dos än den som ger maximal behandlingseffekt. 2. Ett protokoll för en Fas 1 studie i människa har utarbetas. 3. Marknadsanalyser i Europa och USA har genomförts.

Upplägg och genomförande

Säkerhetsstudier i djur har planerats och delvis genomförts av Karolinska Institutet - Swetox. GLP studier genomfördes vid Accelera inte hade resurser att utföra 14-dagars GLP studier. Biokemiska analyser från dessa GLP djurförsök analyseras dock vid Swetox. Studierna i Italien medförde en merkostnad som betalts av Attgeno. Kostnaden för GLP studien i råtta är redovisade i upparbetade kostnader, GLP studien i hund har ej redovisats eftersom denna låg utanför planerat projekt. Uppsala universitet och Danderyds sjukhus har planenligt bidragit till Fas 1 protokollets planering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.